เลือกสินค้าและบริการ

Over 1,000 Domain have Ready IDC accounts. Get your own in 60 seconds.

อัตราแลกเปลี่ยน

LHOST 10 GB 600 บาท/ รายปี
  • 10 GB Disk Space
  • 200 GB Bandwidth
  • 1 Multi Domain
LHOST 20 GB 800 บาท/ รายปี
  • 20 GB Disk Space
  • 300 GB Bandwidth
  • 1 Multi Domain
LHOST 30 GB 1,000 บาท/ รายปี
  • 30 GB Disk Space
  • 400 GB Bandwidth
  • 1 Multi Domain
LHOST 60 GB 1,500 บาท/ รายปี
  • 60 GB Disk Space
  • 700 GB Bandwidth
  • 2 Multi Domain
LHOST 70 GB 2,000 บาท/ รายปี
  • 70 GB Disk Space
  • 800 GB Bandwidth
  • 2 Multi Domain
LHOST 80 GB 2,500 บาท/ รายปี
  • 80 GB Disk Space
  • 900 GB Bandwidth
  • 2 Multi Domain