บริการป้องกันการโจมตี DDoS ให้กับเซิฟเวอร์ของคุณ

Firewall DDoS ภายในประเทศ

Advance DDoS Protection

ป้องกันการโจมตีภายในประเทศ Layer 3 - 4

  • TCP Spoof Prevention
  • SYN/UDP Flood
  • DNS Amplification
  • ป้องกันเกมส์เซิฟเวอร์ Roblox, Rust, Minecraft, FiveM, GTA, DayZ
Choose billing cycle:
Firewall DDoS International

ป้องกันการโจมตีจากต่างประเทศ

Protect your game servers
(FiveM, GTA, Roblox, Minecraft, Ark, DayZ, Rust)
STATEFUL DDOS MITIGATION
Layers 3 through 7
12 Tbps global network capacity

Choose billing cycle: