วิธีการติดตั้ง Python on CentOS 7


1.ADD repository

#yum install -y https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

#yum update


2.download และติดตั้ง Python 

#yum install -y python36u python36u-libs python36u-devel python36u-pip


3.download install development tools

#yum groupinstall -y “Development Tools”


4.download python files

#wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.4/Python-3.6.4.tar.xz

#tar -xJf Python-3.6.4.tar.xz
#cd Python-3.6.4


5.Run config

#./configure


6.ติดตั้ง python

#make

#make install


เสร็จสิ้นการติดตั้ง python


www.readyidc.com


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1735