วิธีการติดตั้ง Teamspeak3 บน CentOS 7


1.ทำการ update ตัว CentOS 7

#yum update -y


2.ทำการติดตั้ง linux tools ต่างๆ

#yum install vim wget perl tar net-tools bzip2


3.ทำการสร้าง user Teamspeak และ password 

#adduser teamspeak

#passwd teamspeak


4.ทำการ download ไฟล์ teamspeak (แล้วแต่ versionที่เราจะเลือก) 

# wget http://dl.4players.de/ts/releases/3.6.1/teamspeak3-server_linux_amd64-3.6.1.tar.bz2


5.แตกไฟล์

# tar xvf teamspeak3-server_linux_amd64-3.6.1.tar.bz2


6.ทำการย้าย ไฟล์ เข้า Directory teamspeak และ ลบตัว ไฟล์ที่เป็น extracted  setup file

# cd teamspeak3-server_linux_amd64 && mv * /home/teamspeak && cd .. && rm -rf teamspeak3-server_linux_amd64-3.6.1.tar.bz2


7.ใช้คำสั่งนี้เพื่อ accepted teamspeak term and license

#touch /home/teamspeak/.ts3server_license_accepted


8.ทำการ config teamspeak server on boot

# sudo nano /lib/systemd/system/teamspeak.service

[Unit]
Description=TeamSpeak 3 Server
After=network.target
[Service]
WorkingDirectory=/home/teamspeak/
User=teamspeak
Group=teamspeak
Type=forking
ExecStart=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh start inifile=ts3server.ini
ExecStop=/home/teamspeak/ts3server_startscript.sh stop
PIDFile=/home/teamspeak/ts3server.pid
RestartSec=15
Restart=always
[Install]
WantedBy=multi-user.target


9.เปิดและเริ่มใช้งาน Teamspeak service 

#systemctl enable teamspeak.service

# systemctl start teamspeak.service


10.ทำการเช็ค service ทำงานไหม

#systemctl | grep teamspeak.service

#service teamspeak status


11.ใช้คำสั่งนี้เพื่อดู privileged key เพื่อเข้า teamspeak3 server ของเรา 

#cat /home/teamspeak/logs/ts3server_*


12.ก่อนที่เราจะ เข้าteamspeak3 serverของเรา ให้ทำการเปิด firewall port ของ teamspeak service ก่อน

# firewall-cmd –zone=public –add-port=9987/udp –permanent

# firewall-cmd –zone=public –add-port=10011/tcp –permanent

# firewall-cmd –zone=public –add-port=30033/tcp –permanent

# firewall-cmd –reload


13.ให้ทำการเข้า teamspeak3 แล้วล็อกอิน (สามารถdownload Teamspeak3 client ได้ที่ https://www.teamspeak.com/th/downloads/ )


เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง TeamSpeak3 Server 


www.readyidc.com

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2695