วิธีการเพิ่มหรือแก้ไข DNS Records ใน Plesk

 วิธีการเพิ่มหรือแก้ไข DNS Records ใน Plesk Onyx

 

      1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

      2. คลิกที่เมนู Hosting & DNS แล้วคลิกที่ DNS

 

      3. หากต้องการเพิ่ม Record สามารถทำได้โดยคลิกที่ Add Record

 4. เข้าสู่หน้า Add a Resource Record to the Zone ให้กำหนดดังนี้

4.1 ช่อง Record type – เลือกชนิดของระเบียน เช่น A (A Record)

4.2 ช่อง Domain name – ใส่ชื่อ host ที่ต้องการ เช่น www.yourdomain.com. , test.yourdomain.com.

4.3 ช่อง TTL  – ใส่ค่าที่ต้องการ (หน่วยเป็นวินาที) หากไม่ใส่ค่า Default จะเป็น 86400 seconds

4.4 ช่อง IP Address - ใส่หมายเลข IP ที่ต้องการ

4.5 ตรวจสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม OK

 
 
      4. กรณีที่ต้องการแก้ไข DNS Record สามารถทำได้โดยคลิกที่ชื่อ Host ตามภาพ
 
 
 
5. เข้าสู่หน้า Edit the Resource Record ให้กำหนดดังนี้
 

5.1 ช่อง Record type – เลือกชนิดของระเบียน เช่น A (A Record)

5.2 ช่อง Domain name – แก้ไขเป็นชื่อ host ที่ต้องการ เช่น www.yourdomain.com. , test.yourdomain.com.

5.3 ช่อง TTL  – แก้ไขค่า TTL ที่ต้องการ (หน่วยเป็นวินาที) หากไม่ใส่ค่า Default จะเป็น 86400 seconds

5.4 ช่อง IP Address - แก้ไขหมายเลข IP ที่ต้องการ

5.5 ตรวจสอบการตั้งค่าว่าถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม OK

 
 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2095