การสร้าง database

Back

วิธีสร้าง Database
1. ในหัวข้อ Databases เลือก Manu MySQL
 
2. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 
ขั้นตอนแรก ต้องสร้าง MySQL User ขึ้นมาก่อนโดยสามารถทำได้ดังนี้
ช่อง A ใส่ชื่อ user ที่เราต้องการสร้าง
ช่อง B ใส่ Passwords ที่ท่านต้องการ
ช่อง C ใส่ Passwords อีกครั้ง 
จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Create User
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 
จากนั้น คลิก Go Back

จะกลับมาที่หน้าจอเดิม
 
จากนั้นให้ทำการกรอกขื่อ data base ที่ต้องการในช่อง D และคลิกปุ่ม Crate Database
จะประกฎหน้าจอใหม่ตามภาพ
 
คลิก GO Back

จะกลับมาที่หน้าจอเดิม แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมาดังรูป ให้คลิกที่ ปุ่ม Add 
 

จากนั้นจะปรากฏหน้าจอใหม่ ดังนี้
 
หน้านี้เป็นการกำหนดสิทธิชอง user เมื่อเลือกที่ต้องการได้ แล้วให้คลิกปุ่ม Make Changes 
จะปรากฏหน้าจอดังภาพ คลิก Go Back
 
 เสร็จสิ้นกระบวนการ add Database